Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres
Ens
 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Contracte d'obres: RESTAURACIÓ DE LA CASA DE CONVALESCÈNCIA PER A LA CONSTRUCCIÓ I ENTRADA EN FUNCIONAMENT D’UNA INCUBADORA TECNOLÒGICA I D’UNS ESPAIS PER A GRUPS DE RECERCA AL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS DEL FUTUR PARC DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ DE VIC (ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL)

Estat: Adjudicació

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

Informació General

 • Expedient: 1/2011
 • Data de publicació de l'anunci: 29/12/2011 13:45 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/02/2012 18:43 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Impulsor:
  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment restringit
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Consultar plec de clàusules
 • Termini de presentació d'ofertes: 09/01/2012 13:00 Per la sol·licitud de presentacions
 • Lloc de publicació: BOPB 29/12/2011 DOUE 22/12/2015

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Grup Subgrup Categoria C 2 c) C 4 c) C 8 c) C 9 c)
 • Termini d'execució: 15/12/2012
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.152.998,63€
 • Import iva: 207.539,75€
 • Garantia provisional: Un 3% pressupost base (34.590,00€)

Adjudicació

 • Data de l'acord: 20/02/2012
 • Data de publicació de l'acord: 12/04/2012
 • Data de formalització del contracte: 20/02/2012
 • Empresa adjudicatària: Teyco,SL
 • Import: 1.020.403,78€ IVA inclòs
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Resolució adjudicació licitació   (2060,12 KB)

Preguntes

 • La clàusula 32.1, segon paràgraf, del plec de clàusules particulars estableix que la penalització específica de 1.500 € per cada dia de retard en l’acabament del total de l’obra pot ser millorada a través de la proposició. Però si la clàusula 20.2 del plec de clàusules particulars, d’ofertes desproporcionades, només s’aplica a l’oferta econòmica ¿com es resoldran les ofertes desproporcionades de la clàusula 20.3.2? És a dir, si una empresa ofereix 1.000.000 € per cada dia de demora, i s’aplica una relació proporcional a les ofertes de la resta d’empreses, aquestes treuran menys d’1 punt, i la desproporcionada els 35, de forma que segurament guanyarà la licitació amb una oferta que es veu clarament que no pot ser real. Per tant, hi ha algun límit? Quin criteri es farà servir?
    RESOLUCIÓ Vic, 18 de gener de 2012 1. Parctec Vic, SL, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Vic, ha convo¬cat una licitació pública per contractar l’execució de l’obra “Restauració de la Casa de Convalescència per a la construcció i entrada en funcionament d’una incuba¬do¬ra tecnològica i d’uns espais per a grups de recerca al Centre de Serveis Avançats del futur Parc del Coneixement i la Innovació de Vic”, cofinançada pel Fons Eu¬ro¬peu de Desenvolupament Regional. 2. A fi de poder valorar en el procés d’adjudicació el compromís dels licitadors amb el compliment exacte del termini d’execució de l’obra, el plec de clàusules particulars (PCP) inclou, com a criteri d’adjudicació, les penalitzacions lliurement accepta¬des pels licitadors en concepte de demora en la data d’acabament (clàusula 20.3.2, clàusula 32.1, segon paràgraf, i an¬nex 5 del PCP). 3. Per tal de respondre a les consultes al PCP en relació al criteri que utilitzarà la mesa de contractació per assignar les puntuacions que corresponguin en aquest apartat de les penalitzacions i per tal de garantir la màxima transparència, respecte als principis d’objectivitat, transparència i no discriminació així com per evitar que les ofertes que es presentin formulades al marge de la raonabilitat puguin distorsionar l’objectivitat del procés d’adjudicació, es creu convenient explicitar, prèviament a la presentació de les ofertes econòmiques, els criteris que la mesa de contractació utilitzarà en aquest apartat Per això, com a conseller delegat de la societat i òrgan de contractació en el present pro¬cediment HE RESOLT: Primer.- Establir, per a l’aplicació del criteri d’adjudicació previst en la clàusula 20.3.2 del PCP d’aquest procediment restringit, les normes addicionals següents: a) Les penalitzacions ofertes que superin el re¬sultat de sumar la mitjana aritmètica amb el doble de la desviació estàndard re¬bran la pun¬tua¬ció màxima, però no es tindran en compte per a l’aplicació de la fór¬mula de la clàusula 20.3.2 del PCP. Per al càlcul tant de la mitjana aritmè¬ti¬ca com de la desviació estàndard esmentades no¬més es tindran en compte les ofertes compreses en l’interval definit pel percen¬til 75. b) D’acord amb la norma addicional establerta en la lletra ‘a’ anterior, la lletra ‘B’ de la fórmula inclosa en la clàusula 20.3.2 del PCP es referirà en tot cas a la penalitza¬ció diària més elevada d’entre totes aquelles que es tinguin en compte a l’ho¬ra d’a¬plicar la mateixa fórmula. Segon.- Puntualitzar que, en qualsevol cas, la penalització per demora en la data d’aca¬bament de l’obra que figurarà en el contracte que se subscrigui serà la que hagi ofert l’ad¬judicatària, in¬de¬pendentment del fet que la seva oferta hagi estat o no tinguda en comp¬te a l’ho¬ra d’aplicar la fórmula de la clàusula 20.3.2 del PCP. Tercer.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de Parctec Vic, SL, i co¬municar-la individualment a cada un dels candidats admesos a la segona fase de la li¬ci¬ta¬ció, per correu electrònic. Joan Turró i Vicens Conseller Delegat
 • En relació a l'annex 5 on s'ha d'indicar el calendari, cal posar algun valor on diu "Dia 0"?
    Cal fer-ho seguint l'exemple que es proposa en el mateix annex 5. És a dir, en l'apartat de "Dia 0" no cal posar res doncs des de PARCTECVIC ja publicarem l'adjudicació en el perfil del contractant. Llavors només cal posar un valor a les lletres "a,b,c", els valors d'aquests dies començaran a comptar un cop es pengi l'adjudicació al perfil.
 • 1.Quin tipus de millores es poden proposar?
    Només té sentit proposar millores que puguin ser valorades d’acord amb l’apartat K del quadre de característiques, respectant els criteris de: a) no tenir cap cost directe per a Parctec Vic, SL; b) no implicar la modificació del projecte tècnic aprovat; c) les que no siguin millora de terminis ni del programa de control de qualitat s’han de circumscriure a l’interior de l’edifici (millores en les qualitats dels materials, l’aïllament acústic, la durabilitat, etc.), però en cas que tinguin un valor econòmic elevat sempre serà més avantatjós per al licitador fer una oferta econòmica més barata (sense perjudici de la possibilitat d’apuntar la conveniència del perfeccionament de l’obra en la seva proposta tècnica).
 • Com es pot instal·lar la grua?
    Les partides referents a mitjans auxiliars descrites en els amidaments inclouen totes les actuacions necessàries per la seva instal•lació, posada en funcionament, i desmuntatge. La grua podrà ser llastrada. La seva posició pot variar respecte la proposada en l’estudi de seguretat, sempre dins la zona destinada a treballs.
 • Estació transformadora (ET) i línea de baixa tensió.
    La línea de baixa tensió es preveu soterrar-la en el tram d’intervenció de l’obra (des de la sortida de la ET fins al límit de la intervenció d’aquesta fase d’obra) per tal que la façana rehabilitada quedi neta d’instal•lacions. Per la complexitat de l’espai disponible per al soterrament de serveis, caldrà revisar amb la companyia subministradora i l’Ajuntament de Vic les condicions adequades de soterrament. S’haurà de demanar assessorament tècnic i econòmic a la companyia subministradora. Les despeses d’aquesta intervenció aniran a càrrec de la constructora. La ET no es preveu soterrar-la en un futur proper, ja que forma part d’una altra intervenció en l’espai exterior de l’Hospital de la Santa Creu. Caldrà prendre les mesures adients per a la seva correcta conservació, amb especial cura respecte totes les exigències de seguretat i protecció.
 • 1. Només podem emetre dues factures? O mensualment es fa una certificació i emetem una factura, fins haber complert el 50% del PEM i després es cobra? 2. Quin ha de ser l'import de la garantia definitiva? El 5% del pressupost base amb IVA exclòs (57.650€), o el 5% del pressupost que presenti cada empresa?
    1. Tal com reflecteix els apartats 47 i 48 del plec de clàusules, es realitzaran certificacions mensuals i s'emetran dues factures del 50% cada una. 2. Segons l'apartat 24.1 del plec de clàusules, la garantia definitiva serà la indicada a l'apartat L del quadre de característiques del plec (per tant, 57.650€).
 • s'ha de tenir en compte com a cost de l’obra la llicència ambiental i el projecte de certificació energética de l’edifici.
    La resposta està molt clara en l'apartat 30.1 del plec de clàusules on es diu que l'entitat promotora de l'obra assumeix aquestes obli

Observacions

 • S'ha penjat a l'apartat d'"altra documentació" la resolució de l'adjudicació de la licitació de l'obra. S'ha penjat a l'apartat d'"Altra documentació" l'acta de la Mesa de contractació amb la valoració definitiva de le spropostes tècniques i econòmiques. L'obertura del sobre 2B amb les propostes econòmiques és un acte públic i tindrà lloc el proper dia 8 de febrer a les 14,30 hores a la Sala de Juntes de ParctecVic,SL (edifici El Sucre). S'ha penjat a l'àrea de descàrrega els arxius amb format "presto" per poder elaborar els pressupostos. Per poder disposar del projecte executiu de la restauració de la Casa Convalescència es pot recollir una còpia en CD a la seu de ParctecVic,SL

Lloc de presentació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

Lloc d'informació

 • Nom: Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
 • Adreça: C. Dr. Junyent, 1 08500 VIC
 • Telèfon: 93 881 55 33
 • E-mail: secretaria@creaccio.cat
 • Horari: 8,30-15 de dilluns a divendres

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa